Site icon One Stop Wrestling

Dakota Kai Describes Her Shocking Return To WWE

Dakota Kai has described her surprising return to WWE at Summerslam on today’s episode of The Bump.

Photo Credit: WWE

Exit mobile version